网络在线新华字典

网络在线新华字典共收录简、繁体汉字20690个。支持按拼音查汉字按拼音首字母查汉字按笔划查汉字按偏旁部首查汉字多种查询方式。

字典查询结果包括汉字的偏旁部首、笔画数、笔画顺序、五笔字形编码、读音、汉字字源字义、典故出处等。 品书香 


按拼音首字母查汉字 

拼音索引:A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

 〖按笔画数查汉字
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

一百个笔划最多的汉字


按拼音查汉字
A
a ai an ang ao     
B
ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian
biao bie bin bing bo bu    
C
ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai
chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu
chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou
cu cuan cui cun cuo     
D
da dai dan dang dao de den dei deng di
dia dian diao die ding diu dong dou du duan
dui dun duo       
E
e ei en eng er     
F
fa fan fang fei fen feng fo fou fu
G
ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong
gou gu gua guai guan guang gui gun guo 
H
ha hai han hang hao he hei hen heng
hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
J
ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu
ju juan jue jun      
K
ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou
ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo  
L
la lai lan lang lao le lei leng li lia
lian liang liao lie lin ling liu long lou lu
luan lue lüe lun luo    
M
m ma mai man mang mao me mei men meng
mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
N
na nai nan nang nao ne nei nen neng ng
ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou
nu nuan nüe nuo nun    
O
o ou        
P
pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian
piao pie pin ping po pou pu   
Q
qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu
qu quan que qun      
R
ran rang rao re ren reng ri rong rou ru
ruan rui run ruo      
S
sa sai san sang sao se sen seng sha shai
shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu
shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou
su suan sui sun suo     
T
ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao
tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo 
W
wa wai wan wang wei wen weng wo wu 
X
xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu
xu xuan xue xun      
Y
ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong
you yu yuan yue yun     
Z
za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha
zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong
zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi
zong zou zu zuan zui zun zuo   


 汉字偏旁部首大全 按偏旁部首查汉字 
01划         丿               

02划                                                                                                        

03划                                                         广                                                                                                                       

04划                                                                                                                                                                                                            

05划                                                                                                            

06划                                                                         西                                               

07划                                                                                

08划     齿                                           

09划                                        

10划                    

11划     鹿               

12划                                    

13划        

14划

17划

 

[小测试] 99.99%的人不能全部认识下面这些汉字,但愿你是例外:

                  涿